ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566

เอกสารแนบ :

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฉบับที่ 6