ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ