ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ