ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ