ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่ิอนไข อัตรา และวิธี่การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (ฉ2) พ.ศ.2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ