ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก พ.ศ. 2567

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ