ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023/ว 4629 ลว 10 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1. หนังสือนำ
2. หลักและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลกรทางการศึกษาของเทศบาล ฯ
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับโอน ย้าย ฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ