ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 4946 ลว 29 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
3.กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ