ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 4944 ลว 29 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
3.กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ