ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2 3898 ลว 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาสกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ