ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564

ที่ กบ 0023.2/ว 194 ลว 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ