ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 5466 ลว 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
กบ 0023.2/ว 5467 ลว 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
3. หนังสือนำส่ง
4.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ