ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564

กบ 0023.2/ว 218 ลว 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ