ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564

กบ 0023.2/ว 250 ลว 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ