ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2565

กบ 0023.2/ว 37 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565

เอกสารแนบ :

มติ 1   มติ 2