ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด

กบ 0023.2/ว 723 เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ