ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565

กบ 0023.2/ว 1245 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ