ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2565

กบ 0023.2/ว 53 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565

เอกสารแนบ :

มติ