ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2565

กบ 0023.2/ว75 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง เเจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565

เอกสารแนบ :

มติ2   มติ1