ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2565

กบ 0023.2/ว 113 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565

เอกสารแนบ :

มติ1   มติ2