ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

กบ 0023.2/ว 2846 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครู ในสถานศึกษาระดับอาชีวะ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ