ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2565

กบ 0023.2/ว 135 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565

เอกสารแนบ :

มติ