ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล

กบ 0023.2/ว 3757 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ