ประกาศ
 

มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2565

กบ 0023.2/ว 220 ลว 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ