ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

กบ 0023.2/ว 5503 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ