ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๕

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ