ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

ด้วยจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 632,600 บาท

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่   เอกสารประกวดราคา 15/2562    ราคากลางคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์