ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่   เอกสารประกวดราคา 52/2562   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   แบบ บก06 การเปิดเผยราคากลาง