ข่าวประชาสัมพันธ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจูด – ขอนพอ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจูด – ขอนพอ หมู่ที่ 1 ( ช่วงที่ 3) กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ดินอุดม กำหนด
งบประมาณ เป็นเงิน 1,738,964.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
ราคากลาง เป็นเงิน 1,738,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 เมษายน 2553 ระหว่าง เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ที่ว่าการอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาซื้อแทนในราคาชุดละ 2,500.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2553 ในระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-650120

เอกสารแนบ :