ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก หมู่ที่ ๖ ผิวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก หมู่ที่ ๖ ผิวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๖๘,๖๕๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสใน - นาออก หมู่ที่ ๖ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.00 – ๑๖๓0. น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ -๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓0 – ๑๖.๓0. น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในราคาชุดละ ๓ ,๐๐๐ (สามพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prudinna.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๖๖๖๖๑๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2557

(นายเติม จันทร์ส่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา


เอกสารแนบ :