ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.

ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------
เทศบาลตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงิน ๘,๔๕๒,๖๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็นรายการตามโครงการดังต่อไปนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ราคากลางโครงการ เป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ราคากลางโครงการ เป็นเงิน ๑,๕๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ราคากลางโครงการ เป็นเงิน ๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา
ราคากลาง โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ราคากลางโครงการ
เป็นเงิน ๖๗๘,๖๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาว
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินโครงการที่จะต้องจ้าง ดังนี้
6.1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก
วงเงินไม่น้อยกว่า ๙60,000.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
6.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก
วงเงินไม่น้อยกว่า ๗๗๙,500.-บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
/...โครงการก่อสร้างถนน
-2-

๖.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗,500.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓
วงเงินไม่น้อยกว่า ๙60,000.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๖.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว
วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๓๙,๓00.-บาท(สามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลทรายขาวเชื่อถือ
7. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น.- 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 13.00 น.- 14.00 น. เป็นต้นไป ณ. เทศบาลตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐8.3๐ น. ถึง ๑6.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง(ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดวันเสนอราคาใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1 ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว เวลา 09.3๐ – ๑๐.0๐ น.
2.ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว เวลา 10.0๐ – ๑๐.3๐ น.
3.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทับควาย หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว เวลา 10.3๐ – ๑1.0๐ น.
4.ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว เวลา 11.0๐ – ๑1.3๐ น.
5.ก่อสร้างถนนคสล.สายโคกโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว เวลา 11.3๐ – ๑2.0๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ - บาท (ดังรายละเอียด) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว (กองคลัง) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2557 – 28 มกราคม 255๗ หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.saikhawkrabi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7564-2303 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ราคาชุดละ 6,000 บาท
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ราคาชุดละ 5,000 บาท
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ราคาชุดละ 8,000 บาท
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ราคาชุดละ 6,000 บาท
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ราคาชุดละ 2,000 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7


( นายอารีย์ ห้วยลึก )
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เอกสารแนบ :