ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรัก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ   ระเบียบ   ซักซ้อม