ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ให้รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.

-

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ