ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   เอกสารแนบ