ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

.