ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)

กบ 0023.2/ว 3415 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ