ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

กบ 0023.2/ว 3416 ลงวันที่ 11 กรกรฏาคม 2565
เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ