ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

กบ 0023.2/ว3452 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ