ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมเเนวนางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับจักสรรงบประมาณและอัตรากำลัง(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

กบ 0023.2/ว 3824 ลว 8 สิงหาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมเเนวนางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับจักสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ