ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร   รายละเอียด