ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งอนุมัติ