ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ /เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

การโอนเงินจัดสรรโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ /เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร