ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการ

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าทีี่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ