ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป

เอกสารแนบ :

ค่าบำเหน็จบำนาญ   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งวดที