ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบีย

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ