ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจกรรมควบคุมไฟป่า

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจกรรมควบคุมไฟป่า

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร