ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร