ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลานกีฬา/สนามกีฬา

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลานกีฬา/สนามกีฬา

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร