ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร