ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จบำนาญ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ