ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ